Mellansvensk växtodlingskonferens 2024

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 24/1-24

Välkomna och väder  Anders Eriksson, Sven-Åke Rydell, Anders Arvidsson
Väderutveckling ‐ när sår vi numera ‐ vad odlar vi Anders Arvidsson VSC
Lustgasmätningar i Östergötland Mobil‐gröngödsling Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland
Varför behövs en nationell plattform för delning av lantbruksdata? Agronod Emilia Liljeström
Svinpest konsekvenser för lantbruket Jordbruksverket och Johan Eriksson ordf Sveriges Grisföretagare
Årets växtnäringsförsök ‐ Vädersäker gödsling Ingemar Gruvaeus, Yara
Effekter av strukturkalk‐struktur, pH, P‐förluster, aggregatstorleksfördelning, dragkraft och avkastning Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Kalk i nya former Omya
Falltalsstabilitet med utvidgning C-G Pettersson och Tina Henriksson LM
Mät kväveupptag i nollrutor med mobiltelefonen Knud Nissen Yara
Gör gödslingsplan utifrån SAM‐ansökan i Vera från 2024 Pernilla Kvarmo, Greppa näringen
Nya schablonvärde i växtnäringsinnehåll för ungnöt och dikor Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Ärtrotröta på mellangrödor Zahra Omer, HS Konsult

 

Torsdag 25/1-24

Välkomna och väder Anders Eriksson, Sven-Åke Rydell, Anders Arvidsson
Omvärdsspaning med Australien‐focus samt växtskyddsstrategier i höstraps. Albin Gunnarsson Svenskraps
Höstoljeväxter‐Våroljeväxter i samma område, vad händer? Albin Gunnarsson Svenskraps
Årets ogräsförsök och resistenstester Agneta Sundgren & Iris Feuerhahn
Vad kostar det att få in renkavle Agneta Sundgren & Iris Feuerhahn
Glyfosat vad gäller nu Agneta Sundgren & Iris Feuerhahn
Rapsvivlar Ola Lundin, Rebecka Alaton, SLU
Test och utvärdering av biostimulanter Katja Ihrsén, Lantmännen BioAgri
Hönshirs Anneli Lundqvist SLU
Intressanta Växtskyddsförsök och skadegörarna 2023 VSC Linköping & Uppsala
Erfarenheter av vattenskyddsområden och arbete med Makro DB Bodil Paulsson Lovanggruppen