<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2006
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 070228

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Mellansvenska försökssamarbetet 2006

Växtodlingsåret 2006

Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Olika jordbearbetningssystem

Växtnäring

Kvävestrategi i höstvete
Vinass till höstvete
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
Kvävegödsling till vårkorn

Växtföljder

Växtföljdsförsök i kreaturslös ekologisk odling
Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda/mellangröda

Ogräs

Inledning
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Selektivitet för gräsherbicider i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn och havre
Bekämpning av örtogräs i lin
Torkning och frysning av kvickrot
Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling

Vall

Vallfröblandningar med rörsvingelhybrid och rörsvingel
Vallfröblandning för breddat skördefönster
Breddat skördefönster – Värmland
Sortförsök i majs

Potatis

Potatissorter i försöken

Oljeväxter

Höstrapssorter
Höstraps - sortblandning
Höstraps - utsädesmängd, såteknik
Kväve till höstraps
Svampbehandling i höstraps
Vårraps
Vårrybs
Vårraps - radavstånd
Mikronäring till oljeväxter
Sortförsök i oljelin

Sorter

Sortförsök
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Vårvete
Vårkorn
Korn, tidiga sorter
Havre
Ärter

Växtskydd

Växtskydd inledning
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
Effekt av olika preparat mot vetets bladfläcksjuka
Försök med greening-effekt i höstvete
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Broddbehandling i höstvete
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
Svampsjukdomar i vårvete
Svampsjukdomar i vårkorn
Svampsjukdomar i havre
Bladlöss i havre
Svampbekämpning i höstraps
Svampbehandling i våroljeväxter
Svampbekämpning i åkerböna
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö