<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2004
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport. För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 

Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 050220

Innhållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Mellansvenska försökssammarbetet 2004

Växtodlingsåret 2004

Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Växtodlingsåret i östra Sverigeförsöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Jordbearbetningssystem
Olika jordbearbetningssystem
Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda-mellangröda
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling

Växtnäring

Kvävestrategi i höstvete
Kloridgödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
Kvävegödsling till vårkorn
Gödsling med S, P, K och N till ärtor

Ogräs

Inledning
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtoräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Selektivitet och optimering av dos vid örtogräsbekämpning i vårsäd
Bekämpning av örtogräs i havre
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Reducerad glyfosatanvändning vid ogräsbekämpning på träda med fånggröda
Bekämpning av örtogräs i ärter

Vall

Odlingssystem för grovfoderproduktion
Försök med vallfröblandningar
Rörsvingel i vallblandningar
Sen rödklöver i vallar med två skördar
Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver
Ogräsbekämpning i vallinsådd - efterverkan
Bekämpning av skräppa

Sortförsök i fodermajs

Vallfrö

Ängsgröe-gräsogräs
Rödsvingel-stråförkortning
Timotej-stråförkortning

Potatis

Potatissorter i försöken
Bekämpning av skadeinsekter i potatis
Flytande betning mot silverskorv
Flytande betning mot rhizoctonia

Oljeväxter

Höstrapssorter
Höstraps-sortblandning
Kväve till höstraps
Höstraps-utsädesmängd
Höstraps-utsädesmängd, såteknik
Höstrybs-sorter
Vårraps-radavstånd
Vårrybs
Sortförsök i oljelin
Våroljeväxter, vårraps

Sorter

Sortförsök
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Korn tidiga sorter
Havre
Havre tidiga sorter
Ärter

Växtskydd

Axgångsbehandling i höstvete
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
Mjöldaggsbekämpning i höstvete
Broddbehandling i höstvete
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Sadelgallmygga i höstvete
Bekämpning av svamp och insekter i rågvete
Svampsjukdomar i vårvete
Svampsjukdomar i korn
Svampsjukdomar i havre
Insekter i ärter
Bekämpning av bomullsmögel i höstraps
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
Betning mot jordloppor i vårraps
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare